Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci
„Mój bajkowy świat pełen jesiennych barw"
1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im Zbigniewa Herberta w Łęcznej ul. Jaśminowa 4.
2. Konkurs rozpoczyna się 21.09.2015 r. i trwać będzie do 23.10.2015 r.
3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 28.10.2015 r. w Filii nr 3 MGBP ul. Jaśminowa 4.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Mój bajkowy świat pełen jesiennych barw".
5. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 0 – III ze Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Łęczna.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne.
2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszej biblioteki www.mgbp.leczna.pl,  www.leczna.pl .
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29. 09.1997 r o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133 z 1997 r z późniejszymi zmianami).